Přeskočit na obsah

Zefektivnění výroby vidlic ve společnosti BIKE FUN International s.r.o.

Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění výroby vidlic a zvýšení produktivity práce alespoň o 30 %. Dílčími cíli bylo snížení rozpracovaných vidlic ve výrobě o 50 %, úspora výrobních a skladových prostor o 50 % a zvýšení VA indexu v budoucí mapě toku hodnot o 100 %

Reálná zkušenost zákazníka​ pro optimalizaci procesu

Vedení společnosti tomuto cíli dalo potřebnou prioritu a podporu a byl otevřen projekt. Projektový tým byl složen z našich odborníků, interních specialistů zákazníka a studenta UTB ve Zlíně. Projektový tým sestavil časový harmonogram jednotlivých etap, provedl důkladnou analýzu stávajících procesů, definoval rizika projektu včetně návrhu opatření pro jejich eliminaci.

Na linkách bylo provedeno měření metodou Basic MOST. Tato metoda předem určených časů určila pracnost každé činnosti včetně celkového času. Následně byl popsán současný stav procesu formou mapy toku hodnot, která upozornila na časy, které hodnotu přidávají a časy, které hodnotu nepřidávají. Bylo zjištěno, že časy, kdy se na produktu něco dělá, jsou pouze 0,08 % z času který produkt nebo jeho komponenty tráví ve firmě. Po provedení analýz, měření a po zpracování všech dat a návrhů se sešel projektový tým a z několika návrhů změn layoutu, návrhů nového pracovního stolu a návrhů nového pracovního postupu a různých scénářů vybrali optimální variantu pro realizaci. Následně byla zpracována budoucí mapa hodnotového toku, která ukazuje, jak bude vypadat výrobní proces po zavedení navrhovaných řešení.

Cíle projektu byly zcela naplněny. Produktivitu se podařilo zvednout dokonce o více než 100 %. Dílčí cíle byly také splněny – zrušení rozpracovaných vidlic ve výrobě o 50 % bylo splněno dokonce o 80 %. Úspora výrobních a skladových prostor o 50 % tak byla také splněna o 80 %. Posledním dílčím cílem bylo zvýšení VA indexu (index přidané hodnoty) v budoucí mapě toku hodnot o 100 %. Tento dílčí cíl se podařilo splnit dokonce o 337 %.

Manažerka Engineeringu ve společnosti Bike Fun International s.r.o.
Lenka Polášková


Zvyšování produktivity linky pro montáže malých sérií kol ve společnosti BIKE FUN International s.r.o.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení produktivity na montážní lince u klíčových typů kol.

Vedení společnosti tomuto cíli dalo potřebnou prioritu a podporu a byl otevřen projekt. Projektový tým byl složen z našich odborníků, interních specialistů zákazníka a studenta UTB ve Zlíně. Projektový tým sestavil časový harmonogram jednotlivých etap, provedl důkladnou analýzu stávajících procesů, definoval rizika projektu včetně návrhu opatření pro jejich eliminaci.

Z úvodní analýzy vyplynulo, na které dva typy kol se bude projekt zaměřovat. Analytická část také pomohla odkrýt problémy v plynulosti výrobního procesu. Pracnost na různých pracovištích se velmi lišila, a to zpomalovalo celý výrobní proces. Smyslem bylo proces zefektivnit, a to tím, že se práce zaměří na správné rozložení pracovních činností podle časové náročnosti. V práci byla použita metoda balancování, která pomohla rozložit práci dle optimálního výrobního taktu.

Dílčím cílem projektu bylo vytvoření efektivního systému pro opakovanou změnu a tvorbu standardu. Byly identifikovány prostoje na montážní lince, které vznikaly právě z důvodu neexistujícího standardu. Ruku v ruce s nastavovanými změnami v procesech je potřeba na tyto změny připravit také mistry. Klíčové je posílení jejich dovednosti zvládat problémy ve výrobě. Díky projektu byl nastaven  a standardizován systém pro 9 typů kol, které odpovídají 80 procentům celkového objemu výroby. Díky nachystaným datům technolog pracuje už s předpřipraveným standardem a upravuje ho podle potřeby jen v odlišnostech montáže. Díky detailnímu rozpracování na jednotlivé operace je technolog schopen snáze připravit nová kola na montáž.

Při změně činností po balancování do praxe se ověřilo, že linka dokáže na 80 % vyráběných kol zvýšit produktivitu v průměru o 27 %.

Manažerka Engineeringu ve společnosti Bike Fun International s.r.o.
Lenka Polášková

Jsme tady
pro vás

Máte dotazy, chcete poradit nebo dozvědět více o našich službách? Rádi vám zajistíme hladký průběh všech obchodních záležitostí.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Položky označená * jsou povinné.